Om Fonden

Hvad er Fjerkræafgiftsfonden?

Fjerkræafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed i landbruget. Fondens formål er at styrke den samlede fjerkræsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

 

Hvad kan Fjerkræafgiftsfondens midler bruges til?

Fjerkræafgiftsfonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

 

Hvem kan få tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra Fonden.

 

Hvordan fordeles fondens midler?

På baggrund af ansøgningerne afgør Fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles. Fjerkræafgiftsfondens budget og regnskab skal godkendes af miljø- og fødevareministeren.

 

Hvor kommer Fjerkræafgiftsfondens midler fra?

Fonden opkræver produktionsafgifter i forbindelse med produktion og eksport af slagtefjerkræ og konsumæg i Danmark. Afgiftssatserne og de nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren. Dertil søger fonden hvert år tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Dette tilskud samt provenuet fra afgifterne fordeles forholdsmæssigt på de af Fjerkræafgiftsfonden støttede projekter. I 2014 modtog Fjerkræafgiftsfonden 10,2 mio. kr. i direkte afgifter på æg og fjerkræ og 6,1 mio. kr. fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Datoer 2016

Møder:

11. maj - Regnskabsmøde

30. august - Faglig Dag

15. september - Budgetmøde

Frister:

29. januar - Frist for indsendelse af effektvurdering (2015-projekter)

16. marts - Frist for indsendelse af tilskudsregnskab (2015-projekter)

16. august 2016, kl. 12.00 - Ansøgningsfrist til 2017-runden